Archive D1 Miroslav Macík

Miroslav MacíkOctober 04, 2010 0 Archive, D1, Miroslav Macík

Psychologie pro uživatelská rozhraní

Deliverable 1

Výzkumný projekt na téma “Něco pro cestovatele”

Miroslav Macík

Výstup:

Projekt, který popíše jak provést uživatelskou studii. Na základě této studie má být možné začít s implementací první verze produktu. Studie má probíhat maximálně půl roku.

Fáze:

Uživatelská studie bude probíhat v pěti fázích, které na sebe vzájemně navazují. Důležitý je kontakt s uživateli. Může se stát, že se na základě některého s testů nepotvrdí některé zásadní předpoklady. V tomto případě je nutné některé části zopakovat.

 1. Prvotní získávání informací o cílové skupině na základě vlastních zkušeností a zkušeností kolegů (brainstorming malého týmu). (10 dní)
  • Cíl:
   • Definovat, jaká je předpokládaná struktura cílové skupiny.
   • Zjistit, kde uživatele hledat a jak je kontaktovat.
   • Prvotní nápady, co uživatelům chybí (v jakých ohledech nejsou naplněny jejich potřeby a za jakých podmínek)
  • Předpokládaný výsledek
   • Struktura cílové skupiny bud poměrně heterogenní, demografické složení skupiny cestovatelů bude přibližně odpovídat složení populace s výjimkou starších lidí (toto je specifické pro ČR a podobné země).
   • Dá se předpokládat, že motivace lidí cestovat bude různá. U mladších ročníků (studentů) bude převládat turistika, kdežto u starších lidí může být velká část cestovních aktivit spojena s prací.
   • Další kritéria, jako je délka pobytu mimo domov, délka cesty a použité dopravní prostředky je těžké dopředu odhadnout. Budou pravděpodobně souviset s cílem cesty (pracovní, turistika), věkem a finanční situací.
   • Získat vzorek populace je v tomto případě poměrně snadné. Uživatelé zpravidla používají pro cestování nějaký veřejný dopravní prostředek, takže se nabízí například nádraží, letiště nebo autobusový terminál. V případě individuální dopravy autem je možné využít například benzínovou pumpu.
   • Pro výběr uživatelů se zdá být nejvhodnější kvótní výběr (podle věku, typu dopravního prostředku, typu a délky cesty)
   • Zdá se, že najít prostor, kde nejsou naplněny potřeby významné části celé této široké skupiny uživatelů je poměrně těžké. Je zřejmě nutné se zaměřit na určitou specifickou podskupinu - například technicky zdatní turisté, kteří jedou na delší zahraniční pobyt.
   • Například kombinace cestovního průvodce, mapy s GPS navigací, elektronického deníku s možností importu fotografií a online synchronizace by mohla naplnit potřeby některých uživatelů.
 2. Kontaktování uživatelů - kvalitativní část studie. Forma - nestrukturované rozhovory. Důraz na co nejlepší výběr vzhledem ke skupině definované v bodu 1. (40 dní, vč. vyhodnocení)
  • Cíl:
   • Upřesnit cílovou skupinu.
   • Zjistit klíčové vlastnosti uživatelů patřících do této skupiny. Na základě těchto informací by mělo být možné vytvořit uživatelský profil nebo skeleton (pro persony).
   • Od uživatelů zjistit, jaký je současný stav věcí - jaké mají problémy a požadavky a jakým způsobem je řeší.
  • Předpokládaný výsledek
   • Potvrzení nebo vyvrácení původních předpokladů o cílové skupině. Bližší zjištění potřeb uživatelů. Na základě rozhovorů z několika uživateli (vzhledem ke struktuře cílové skupiny 10-15) definujeme hypotézy, které ověříme na statisticky významné skupině.
   • Zaměření se na specifickou podskupinu - například technicky zdatní turisté, kteří cestují na neznámá místa na delší dobu.
 3. Definování hypotéz (20 dní)
  • Cíl:
   • Mít nějakou představu, co by mohlo být cílovým produktem a jakým způsobem bude prospěšný uživatelům
   • Pokud je to třeba stanovit hypotézy vztahující se ke demografické struktuře cílové skupiny (v vztahu s navrhovaným produktem)
  • Předpokládaný výsledek
   • Vznikne několik hypotéz se zaměřením na strukturu cílové skupiny. Budeme chtít zjistit, jak významný podíl má zvolená podskupina. U této podskupiny se zaměříme na hypotézy související s potenciálním úspěchem našeho produktu - specifické potřeby uživatelů patřících do této skupiny.
 4. Ověření hypotéz na statisticky významné skupině uživatelů (kvantitativní část) (30 dní - vč. vyhodnocení)
  • Cíl:
   • Statisticky ověřit, zda hypotézy z bodu 3 platí nebo neplatí. Vývoj vlastní aplikace je nákladný, proto se vyplatí investovat do této fáze - zvýší se pravděpodobnost úspěchu výsledného produktu, pokud bude založen na dobře ověřených skutečnostech, nikoli na domněnkách.
  • Předpokládaný výsledek
   • Upřesníme představu o složení podílu zvolené podskupiny uživatelů mezi všemi cestovateli. Získáme lepší informace o jejich konkrétních potřebách (definovaných v bodu 2). Na základě této informace se by mělo být možné se rozhodnout, zda produkt začít vyvíjet, případě na jaké jeho funkce se primárně zaměřit.
 5. Návrh low-fidelity prototypu cílového produktu a jeho kvalitativní otestování (6 - 8 uživatelů) (70 dní - návrh, testování a vyhodnocení)
  • Cíl:
   • Na uživatelích ověřit použitelnost jednotlivých funkcí produktu a jeho uživatelského rozhraní.
  • Předpokládaný výsledek
   • Zjistíme, které funkce uživatele skutečně zajímají a jak jsou dostupné. Výsledkem bude sada nálezů nedostatků (findings) a doporučení, jak je odstranit (recommandations).
   • Na základě těchto testů rozhodneme o implementaci produktu a jejím způsobu (při zohlednění dalších, zejména technických a finančních kritérií).

Comments

There are no comments for this article yet. Leave a comment!